Faculty of Medicine | Khon Kaen University

ภาควิชา

ปรีคลินิก
กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
เวชศาสตร์ชุมชน
สรีรวิทยา

คลินิก
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์ (หน่วยกุมารศัลยศาสตร์)
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
ฝ่ายวิจัยภาควิชาอายุรศาสตร์
ติดตามข่าวสารของคณะ