ภาควิชา

ปรีคลินิก
กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
เวชศาสตร์ชุมชน
สรีรวิทยา

คลินิก
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์ (หน่วยกุมารศัลยศาสตร์)
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
ฝ่ายวิจัยภาควิชาอายุรศาสตร์