วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART)
1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ )
2. Customer Target (มุ่งเน้นผุ้เีรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
3. Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)
4. Management by fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง)
5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
6. Research based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย)
7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555) ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากงานนโยบายแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น