ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ
*ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล