คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

ผู้โพส : admin | 2020-02-03 15:37:55

รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ   รังษีขจี
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิน ว่องวัจนะ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

รองศาสตราจารย์กมลวรรณ  เจนวิถีสุข

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ชลธิป  พงศ์สกุล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์  มกรเวส
รักการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกิจ  ภูมิบุญชู
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางการบริการสุขภาพ 

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์พงษ์  แคนลา
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา  เวทีวุฒาจารย์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัชชา  ประเสริฐเจริญสุข
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร