คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้บริหารคณะ รศ.นพ.อภิชาติ จิรถวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ.นพ.ชลทิป พงศ์สกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ.พิพัฒิน์พงศ์ แคนลา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม และ นส.ธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม แสดงความอาลัยแด่ พระธรรมวิสุทธาจารย์(คูณ ขันติโก)  ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้ ละสังขารในเวลา 09.09 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  สิริอายุ 91 ปี 14 วัน รวม 71 พรรษา

โดยหลวงพ่อคูณ ขันติโก เป็นพระนักพัฒนา ผู้มีคณูปการณ์ ต่อจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มาโดยตลอด ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น, เจ้าสำนักเรียนวัดหนองแวง(แผนกธรรม-บาลี),ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา(แผนกปริยัติสามัญ)

นามเดิม คูณ สุมนเมธี(สุยอย) เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2472 ภูมิลำเนาเดิม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษาทางโลก พ.ศ.2486 จบการศึกษาชั้นประถมปีที่4 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน มหาสารคาม พ.ศ.2504 สอบครูพิเศษมูล (พม.) และอุปสมบท 22 พฤษภาคม 2492 ฉายาขันติโก การศึกษาทางธรรม พ.ศ.2499 เปรียญธรรม 4ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุขอนแก่น พ.ศ.2497 นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสว่างวิจารณ์ มหาสารคาม พ.ศ.2553 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) สมณศักดิ์ พ.ศ. 2556

เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพวงศาจารย์" พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชปริยัติเมธี" พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระวิสุทธิกิตติสาร" พ.ศ. 2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูธรรมสารสุมณฑ์" พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.4) เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน(พระธาตุ9ชั้น)วัดหนองแวง

“กำหนดการการบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อนั้น ได้มีการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สรงศพให้หลวงพ่อ และมีจะการบำเพ็ญกุศลตามสมณะศักดิ์ของหลวงพ่อ และจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อจากกุฏิ ไปยังพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ9 ชั้น วันช่วงเช้าของวันที่ 21 ก.พ.ที่จะถึงนี้และมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สรงศพให้หลวงพ่อ ในเวลา 16.00 น. โดยในเบื้องต้นทางวัดจะตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งกำหนดการดังกล่าวอาจะมีการคลาดเคลื่อน เพื่อความเหมาะสมตามสมณะศักดิ์ของหลวงพ่อ” ผช.เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง กล่าว