คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
สายด่วนคณบดี